vyriausias

1 vyriáusias (-is), -ia (-ė) adj. sup. (1) KlG27, H147,165, K, Rtr, , NdŽ, , výriausias (1) K.Būg, Drsk; SD170, OsG4, R, , N, M, L 1. Sut, J.Jabl, , NdŽ, , Vlkv, Slk, Vlk kuris turi daugiausia metų, amžiaus: Sesuo vyriausė J. Vyriáusioji sesuo eidavo į šokius, o mes iš paskos bėgdavom Skd. Pats vyriáusiasis brolis kare žuvo Krž. Sesuo vyriáusia buvo Pns. Tiek daug vaikų, aš pats vyriáusis buvau Trk. Aš buvau vyriáusia, man visi darbai – aš audžiau, verpiau Plvn. Aš ketvirta, aš vyriáusia [šeimoje] buvau Mrc. Tamsta labai nori munęs, ne – imk pačią vyriáusią [seserį] Trš. Kai mirė tėvai, mes maži palikom – mūsų vyriáusia tik keturiolektus metus ėjo Dt. Tik tas vyriausias balso neturi (negali dainuoti) Gg. [Tėvas] pasiėmė dukterį vyriáusią ir mirė Amerike Žž. Liko pačiai vyriáusiai [žemė] Pls. Mano vyriáusias vaikas septynių metų ganė avis Ūd. Tai dar̃ likau sodžiun aš vyriáusias Srj. Paskuliausia vyriausia duktė ištekėjo Rod. Pats výriausias ma[no] sūnus jau armijoj Rod. Aš pati výriausia Dv. Anas pats výriausias . Paima pats vyriáusias žmogus [kalėdaitį] ir dalija [per Kūčias] PnmR. Berniokas Matas atliko vyriáusai, atliko vienas berniokas Rk. Jos jau vyras miręs, sūnus vyriáusiasai va mirė Kpr. Pati výriausia duktė likę čia Dv. Mūsų šeima buvo didelė: mergaitės prie mergaičių, aš – pati vyriáusia Ln. Vyriáusia buvau, dirbt reikėjo LKT221(Žm). Ašian ne vyriáusia: pats vyriáusias tai yr miręs LKT251(Sml). Pats vyriáusias turėjo keturiolika metų Dv. Dvi jauniausias išleidė, vyriáusia atliko (ps.) Ign. Po pagrabo savo tėvo atėjo kaleina vyriáusiui eit ant kapų vartavot kapo savo tėvo BM240(Vl). Vyriáusias iš bernų būrio Gdl. Neša pati vyriausia mergina pietuit tėvuo LTR(Pls). Kada kėdė buvo gatava, liepė užsodyt vyriausią dukterį ir įdėt su kėde ant nakties į aukščiausią medį LMD. O dukrele, o vyrių vyriausia, vai nustoki kruvinai raudojus J.Aist. Duosiu dukrelę vyriausią, jai kraitelis bus didžiausias LLDII279(Žž). Tu broleli vyriáusias, vyriáusias, tu už visus gražiausias, gražiausias DrskD162. O Sem, Jafeto vyriausio brolis, teipajag pagimdė (viršuje vaisė) vaikus BB1Moz10,21. Tada byloja vyriausioji [duktė] jauniausiai BB1Moz19,31. Vyriausėji buvo vadinama Lea, o jauniausioji Rahel BB1Moz 29,16. Jonas buvo vyriausias jo sūnus J.Jabl.seniausias: Vyriáusios pavardės buvo Benkai ir Verseckai – Verseckai buvo vyriáusi kaimo gyventojai Vlk. 2. SD3, H173,183, R, R193, 219, 256,291, KII97, K, LL70,93, , NdŽ, , LEVIII315, Vlkv, Dsm turintis didžiausią valdžią, pats viršiausias: Vyrių̃ (Vyrų R388, 522) vyriáusias Sut. Vyriáusiasis karalystėje vyskupas I. Vyriáusiasis rašytojas I. Jis čia visų vyriausias valdovas J.Jabl. Muno tėvelis buvo ant Sedos vyriáusioji galva Sd. I paskiau atsistoja jinai, vyriáusias družbantas (pabrolys) paima jąją, veda LKT224(Bb). Paskui reikėj[o] mumiem, katriej vyriáusi, atsisveikyt Sn. Katris gi dar jūs čia an visų vyriáusias? Lp. Jau aš čia vyriáusia an visų Semeliškių bobų ir an vyrų Sem. Džiaugias, kad labai, sakant, gera [ūgytinė] – taigi, nu bugalterė vyriáusia Skp. Žalnierius nieko daugiau nereikalavo, kaip tik palikti visų vyriáusiu ant to pulko, katrame slūžijo BM310(Šll). Vyriausias sūdžia, negalėdamas dasėdėt ant sosto savo, davė pririšt prie kojų didelę kulbę, kad nereiktų šokt BsMtI45(Brt). Nesulaukę kiti to ateinant, eina pažiūrėt, kur jisai yra, tik liko tas vyriáusias razbainykas LB162(Grl). O tai aš būsiu krygužė[je] linksmas ir ant visų vyriáusias LB64. Oi neduok neleisk mane, motinėle, vyriausią audėjėlę, tu pasigesi manęs, motinėle, vyriausios audėjėlės LTR(Nm). Ilgu snapu margas genys – tai bus vyriáusias pabrolys (d.) Kt. Tu esi… vyriausis afieroje ir vyriausis karalystėje BB1Moz49,3. Jozua ištaisė prisakymą sau duotą, todėl jis stojos vyriausiu kunigaikščiu Izraelio BB1Mak 2,55. Alcimas syla veržias vyriausiu kunigu būti BB1Mak7,21. Výriausias apaštalas prašuko: – Išeik nuog manęs, Viešpatie, nes aš esmi nusidėjęs DK149. Ir taria jiemus Jėzus: – Semkitėg nū ir neškite vyriausiam vedžiui DP68. Semkite ir neškite výriausiam, idant jis dalytų kiekvienam pagal privalymą DP72. Ir suvadinęs visus vyriausius kunigus ir mokytus rašte žmonių, klausęs jų, kame Christus turi gimt Ch1Mt2,4. Po tam bylojo vyriausias byskupas: – Bau taipo yra? VlnE13. Simonas Petras, turėdamas kalaviją, ištraukė ir ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir atkirto jam dešiniąją ausį VlnE192. Ir kas nor vyriausiu būti, tas te[e]sie jūsų bernu Bb1Mt20,27. 3. DK104, PK60, R, , I, KI594, LL182, ŠT365, NdŽ, pagrindinis, svarbiausias, geriausias: Sveikata vyriausia N. Ką vyriáusioj vietoj pasodinti KII97. Kaip greitai mūsų priešai prie mūsų vyriáusio miesto priejo, taip greitai jie nuo jo pabėgs Plšk. Mano vyriáusias raštas yra gotiškas Smln. Vyriáusysis valgis K. Vyriáusi vartai papuošti Tlž. Tavo pati seklyčioje, pačio[je] vyriausio[je] kerčioje JD1120. Vienoje karėj žirgelis klupo, antroje karėj kardelis lūžo, o šioj trečiojoj, ko vyriausiojoj, patsai brolelis galvą padėjo LLDIII454(Alvt). Ne, tu būsi mano vyriausiu bėgiku ir nuolat būsi prie manęs J.Balč. Ir išsidalydavo tinai ing keturias vyriausias (paraštėje dides) upes (stroves) BB1Moz2,10. Rymo Bažnyčia yra vyriausia, galingiausia DP459. Šitą pasiuntinimą ne kokie nor žydai atasiuntė, bat jeruzalimionys – tai est výriausias miestas žydų ir aukščiausia roda anos liaudies visos DP22. Turėjau vyriausioj vietoj (po vyriausybei) sėdėti CII160. Kelios yra vyriausiosios dalys mokslo krikščioniškojo? brš. Įtaisymas garvežimio paties yra pagal vyriausius dalykus toksai jau kaip ir prie garšėpių Kel1851,98. Iš Paryžo, francūzų vyriausiojo miesto, pareit žinia, kad tenai jau per ilgą čėsą didei lytingas oras ėsąs Kel1854, 116. Konštantinopelis yra vyriausias miestas Turkijoje Ns1832,7. Vyriausia lietuvių kalbos žymė – tai kietas, nenuolaidus konservatizmas LTII81. Sanedrine, kurs buvo vyriausi teismo vieta Jeruzalėje SkvMt5,22. Vyrių vyriausias uždavinys šitą nevokišką kraštą padaryti vokišku Kel1933,78. ^ Girnos tikt vyriausias daiktas malūne Ns1851,1. Koksai medis girioje vyriausias? (ąžuolas) Sim. 4. JV865 aukščiausias: Ant vyriausios vyšnelės saldžiausios uogelės LTR(Šmk). O aš atsitūpiau į vyriausią vyšnelę (d.) Nm. Ir įsitūpčiau į obelėlę, į vyriáusią šakelę Niem33. O aš įtūpiau, o aš įskriejau į vyriáusią vyšnelę JV788.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • vyriausias — vyriáusias, vyriáusia bdv. Ji̇̀s mūsų káime yrà vyriáusias …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vyriausias — 2 vyriausias, ia smob. (1), vyriausias (1); S.Dauk žr. vyriausiasis: Jam (kareiviui) dav[ė] vyriausias arklį vadžiot – kur ej[o] vyriausias, ir jis arklį vedė Kpč. Tai tie kunigai mislijo, kad jis yra vyriausias nuo visų kunigų MitVI48 (Rg). Jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto komitetas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuomeninė sporto organizacija, kuri koordinavo pasitraukusių lietuvių kūno kultūros ir sporto reikalus laikinosiose stovyklose Vokietijoje bei kitose pasaulio valstybėse. Veikė 1947–1966 m.… …   Sporto terminų žodynas

  • Vyriausias krepšinio komitetas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Krepšinio entuziastų grupė, tvarkiusi lietuvių išeivių krepšinio reikalus laikinosiose stovyklose Vokietijoje. Veikė 1944–1949 m. Panašūs komitetai buvo sudaryti ir kitų sporto šakų veiklai… …   Sporto terminų žodynas

  • vyriausia — vyriáusias, vyriáusia bdv. Ji̇̀s mūsų káime yrà vyriáusias …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Chief Committee of Physical Education and Sport — Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto komitetas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuomeninė sporto organizacija, kuri koordinavo pasitraukusių lietuvių kūno kultūros ir sporto reikalus laikinosiose stovyklose Vokietijoje bei …   Sporto terminų žodynas

  • Hauptkomitee der Körpererziehung und des Sports — Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto komitetas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuomeninė sporto organizacija, kuri koordinavo pasitraukusių lietuvių kūno kultūros ir sporto reikalus laikinosiose stovyklose Vokietijoje bei …   Sporto terminų žodynas

  • Главный комитет физического воспитания и спорта — Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto komitetas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuomeninė sporto organizacija, kuri koordinavo pasitraukusių lietuvių kūno kultūros ir sporto reikalus laikinosiose stovyklose Vokietijoje bei …   Sporto terminų žodynas

  • Chief Committee of Basketball — Vyriausias krepšinio komitetas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Krepšinio entuziastų grupė, tvarkiusi lietuvių išeivių krepšinio reikalus laikinosiose stovyklose Vokietijoje. Veikė 1944–1949 m. Panašūs komitetai buvo sudaryti… …   Sporto terminų žodynas

  • Hauptkomitee für Basketball — Vyriausias krepšinio komitetas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Krepšinio entuziastų grupė, tvarkiusi lietuvių išeivių krepšinio reikalus laikinosiose stovyklose Vokietijoje. Veikė 1944–1949 m. Panašūs komitetai buvo sudaryti… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.